PRÍRODNÁ-VEGÁNSKA-BEZ ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Maneks plus d.o.o. rešpektuje a chráni vaše súkromie. Prečítajte si nižšie a dozviete sa, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako zaobchádzame s údajmi, ktoré nám boli poskytnuté alebo ktoré boli zhromaždené našimi digitálnymi platformami, ktoré umožňujú návštevníkom prístup na naše webové stránky a využívanie našich služieb. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov a miestnymi zákonmi.

Maneks plus d.o.o. je vlastníkom webovej stránky sk.negacosmetics.com a správcom osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na nasledujúce kategórie osôb:

 • zákazníkov,
 • potenciálnych kupujúcich,
 • používateľov našej webovej stránky,
 • našich dodávateľov a obchodných partnerov.

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú len na základe vopred vymedzených právnych účelov a s použitím príslušného právneho základu. Na aké účely a právne základy používame jednotlivé osobné údaje pre jednotlivé skupiny, si môžete prečítať v nasledujúcich bodoch.

Osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu spracovania, na ktorý sme osobné údaje získali. Ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, budeme ich spracúvať, kým svoj súhlas neodvoláte. Obdobia uchovávania údajov na spracúvanie na konkrétny účel sú podrobnejšie vymedzené v bodoch nižšie.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete, keď nás kontaktujete v súvislosti s produktmi, službami alebo informáciami, prihlásite sa na naše webové stránky, zúčastníte sa verejných fór alebo iných aktivít na našich digitálnych nástrojoch, odpoviete na zákaznícke prieskumy alebo s nami inak komunikujete. Údaje zhromažďujeme prostredníctvom rôznych technológií, ako sú napríklad súbory cookie. Viac informácií o súboroch cookie si môžete prečítať v našich podmienkach používania.

Účel spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na rôzne účely v závislosti od vzťahu, ktorý s nami máte. Tieto účely sú podrobnejšie definované v tabuľkách nižšie, vrátane doby uchovávania.

Ak vystupujete ako zákazník:

Účel spracovaniaOsobné údaje, ktoré spracúvamePrávny základUchovávanie period
Nakup na našej webovej stránke- meno a priezvisko; - dodacia adresa; - spoločnosť alebo názov právnickej osoby (ak je používateľom právnická osoba); - daňové identifikačné číslo právnickej osoby (ak je používateľom právnická osoba); - e-mailová adresa (používateľské meno); - heslo v zašifrovanej podobe; - kontaktné telefónne číslo; - krajina bydliska.č stranaZmluva5 rokov od dokončenia zákazky
Komunikácia s vami na základe objednávkymeno a priezvisko; - dodacia adresa; - spoločnosť alebo názov právnickej osoby (ak je používateľom právnická osoba); - daňové identifikačné číslo právnickej osoby (ak je používateľom právnická osoba); - e-mailová adresa (používateľské meno); - heslo v zašifrovanej podobe; - kontaktné telefónne číslo; - krajina bydliskaZmluva5 rokov od dokončenia zákazky
Odosielanie elektronických správe-mailová adresa, meno a priezviskoZákonDo zrušenia
Odosielanie prispôsobených e-newslettrov pomocou profilovaniae-mailová adresa, meno a priezvisko, profilové údajeSúhlasDo zrušenia
Marketingová komunikácia na základe profilovaniaProfilové údajeSúhlasDo zrušenia
Zasielanie prieskumov spokojnostie-mailová adresa, meno a priezvisko, údaje z prieskumuOprávnený záujem na optimalizácii podnikania a zabezpečení primeranej ponuky1 rok od prieskumu
Vykonávanie štatistických analýzSúhrnné údaje o nákupoch, zobrazeniach a iných aktivitách na stránke, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivca.Oprávnený záujem na optimalizácii podnikania a zabezpečení primeranej ponuky1 rok
Vymáhanie právnych nárokov a ochrana našich právÚdaje závisia od právneho nároku, pričom sa vždy dodržiava zásada minimalizácieZákonV súlade so zákonom

Keď vystupujete ako návštevník webovej stránky alebo potenciálny kupujúci:

Účel spracovaniaOsobné údaje, ktoré spracúvamePrávny základObdobie uchovávania
Odosielanie elektronických správe-mailová adresa, meno a priezviskoSúhlasDo zrušenia
Odosielanie prispôsobených e-newslettrov pomocou profilovaniae-mailová adresa, meno a priezvisko, profilové údajeSúhlasDo zrušenia
Marketingová komunikácia na základe profilovaniaProfilové údajeSúhlasDo zrušenia
komunikovať s vami na základe vašej požiadavkye-mailová adresa alebo telefónne číslo, meno a priezviskoOprávnený záujem na zabezpečení efektívnej komunikácie s jednotlivcami3 mesiace od ukončenia komunikácie
Zasielanie prieskumov spokojnostie-mailová adresa, meno a priezvisko, údaje z prieskumuOprávnený záujem na optimalizácii podnikania a zabezpečení primeranej ponuky1 rok od prieskumu
Vykonávanie štatistických analýzSúhrnné údaje o nákupoch, zobrazeniach a iných aktivitách na stránke, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivca.Oprávnený záujem na optimalizácii podnikania a zabezpečení primeranej ponuky1 rok
Zabezpečenie bezpečnosti lokalityIP adresaOprávnený záujem na poskytovaní bezpečnej webovej stránky a nákupov1 rok
Vymáhanie právnych nárokov a ochrana našich právÚdaje závisia od právneho nároku, pričom sa vždy dodržiava zásada minimalizácieZákonV súlade so zákonom

Ak ste dodávateľ, spracúvame vaše osobné údaje na účely plnenia zmluvných záväzkov a uchovávame ich 5 rokov od dátumu plnenia zmluvy alebo ukončenia obchodného vzťahu. V prípade právneho sporu uchovávame osobné údaje až do konečného rozhodnutia príslušného orgánu.

Profilovanie je zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov o fyzickej osobe, na základe ktorých sa vytvára profil osoby. To nám umožňuje ponúkať vám produkty, ktoré vás zaujímajú a sú prispôsobené vašim záujmom. Profilovanie budeme používať len s vaším súhlasom.

V spoločnosti Maneks plus d.o.o. používame tieto kategórie údajov na profilovanie: história a obsah nákupu, miesto nákupu, čas nákupu.

Zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať iným subjektom s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • Keď pridružené spoločnosti alebo tretie strany poskytujú služby v našom mene, napríklad odpovedajú na vaše otázky, doručujú balíky a služby zákazníkom a podobne. Tieto spoločnosti majú zakázané používať vaše osobné údaje na iné účely, ako sú tie, ktoré požadujeme alebo sú vyžadované zákonom. Patria sem doručovacie služby, poskytovatelia e-mailových služieb atď.
 • Ak zdieľame osobné údaje v rámci spoločnosti alebo s tretími stranami, aby sme zaistili bezpečnosť našich zákazníkov, chránili naše práva a majetok v súlade so zákonnými postupmi alebo v iných prípadoch, keď sa v dobrej viere domnievame, že ich zverejnenie vyžaduje zákon. Patria sem napríklad IT a finanční poradcovia, externí právni poradcovia atď.

Všetky tretie strany, s ktorými zdieľame osobné údaje, sú viazané osobitnou zmluvou o ochrane osobných údajov. Tretie strany tiež nesmú tieto osobné údaje používať na iné účely, ako sú uvedené v zmluve.

Bezpečnosť, integrita a ukladanie údajov

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich údajov sú pre nás mimoriadne dôležité. Naša spoločnosť využíva technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a zmenou.

Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • pravidelná aktualizácia softvéru, hardvéru a aplikačných zariadení,
 • školenie zamestnancov,
 • audit a monitorovanie spracovateľov a
 • primeraná ochrana obchodných priestorov.

Pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby zahŕňali vhodné, najmodernejšie technológie a metódy. Upozorňujeme, že napriek nášmu maximálnemu úsiliu nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé alebo ich nie je možné obísť.

Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte k dispozícii určité práva, ktoré môžete uplatniť tak, že nám napíšete.

Upozorňujeme, že ak nám nepovolíte zhromažďovať vaše osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytovať určité produkty a služby a že niektoré naše služby nemusia byť schopné vyhovieť vašim záujmom a preferenciám. Ak nám napríklad neposkytnete adresu na doručenie, nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu, pretože bez adresy nemôžeme zaručiť doručenie objednaných výrobkov.

Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete písomne na adrese Maneks plus d.o.o., Volčji potok 38, 1235 Radomlje, s poznámkou "Ochrana osobných údajov" alebo e-mailom na adrese info@sk.negacosmetics.com s predmetom "Ochrana osobných údajov". Na vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca s možnosťou predĺženia lehoty o ďalší mesiac. V prípade predĺženia lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Máte tieto práva:

 • Prístup k osobným údajom: môžete nás požiadať o informácie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak áno, môžete požiadať o prístup k osobným údajom a informáciám o spracúvaní (aké údaje spracúvame a odkiaľ tieto údaje pochádzajú).
 • Oprava osobných údajov: môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie neúplných alebo nepresných údajov, ktoré o vás spracúvame.
 • Obmedzenie spracovania osobných údajov: môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov (napr. ak sa overuje správnosť alebo úplnosť vašich osobných údajov).
 • Vymazanie osobných údajov: môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov (nemôžeme vymazať osobné údaje, ktoré uchovávame zo zákona alebo na základe zmluvného vzťahu).
 • Výtlačok osobných údajov: Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli osobné údaje v štruktúrovanej, bežnej a strojovo čitateľnej forme.
 • Odvolanie súhlasu: máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame na základe súhlasu. Súhlas môžete odvolať akýmkoľvek spôsobom uvedeným v týchto zásadách. Odvolanie súhlasu nebude mať žiadne negatívne dôsledky, ale v dôsledku odvolania súhlasu vám možno nebudeme môcť poskytovať určité služby.
 • Námietka proti spracovaniu osobných údajov: Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa vykonáva na účely priameho marketingu, alebo proti poskytnutiu vašich osobných údajov tretím stranám na účely priameho marketingu. Môžete tiež namietať proti spracúvaniu, ak vaše údaje používame na účely priameho marketingu s použitím prispôsobených alebo individualizovaných ponúk (ďalej len "profilovanie"). Námietku môžete vzniesť ktorýmkoľvek zo spôsobov definovaných v týchto bezpečnostných zásadách.
 • Právo na prenosnosť údajov: máte právo požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Údaje vám poskytneme v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme. Máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi podľa vlastného výberu. Ak je to technicky možné, môžete požiadať o prenos vašich osobných údajov priamo k inému prevádzkovateľovi.

Informujeme vás, že ak si uplatníte akékoľvek práva v súvislosti s osobnými údajmi na účely spoľahlivej identifikácie, prevádzkovateľ si od vás môže vyžiadať ďalšie údaje a môže odmietnuť konať, len ak preukáže, že vás nemôže spoľahlivo identifikovať.

Ak sa domnievate, že spoločnosť Maneks plus d.o.o. porušuje svoje povinnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť komisárovi pre informácie, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana alebo e-mailom na adresu gp.ip@ip-rs.si. Viac informácií o Informačnom komisárovi a spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke: https://www.ip-rs.si/.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môže byť z času na čas zmenené a doplnené tak, aby odrážalo najnovšie technológie, priemyselné postupy, regulačné požiadavky alebo na iné účely. Najaktuálnejšia verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude zverejnená na našich digitálnych platformách. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ak to vyžaduje zákon, pred jeho zmenou získame váš súhlas.

Pripomienky a doplňujúce otázky

Ak máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť Maneks plus d.o.o., Volčji potok 38, 1235 Radomlje alebo e-mailom na info@sk.negacosmetics.com.

cross